Sinds de oprichting heeft de Dotterbloem grond kunnen aankopen en is dit als particulier landschapsbeheerder gaan beheren. Aan de uitvoering is een lang traject van overleg en onderhandeling vooraf gegaan. Gemeenten, provincie, de dienst Landelijk Gebied, het waterschap en het weer hebben allemaal hun steentje bijgedragen om het mogelijk te maken dat de uitvoering gladjes kon verlopen.

Om de percelen geschikt te maken voor natuurbeheer is ervoor gezorgd dat de natuur meer kansen krijgt. De percelen zijn hiervoor gedeeltelijk ontgraven en ook is de waterhuishouding aangepast. Het ontgraven is een manier om de 'voedselrijke' toplaag kwijt te raken en ook ander plantensoorten, die beter gedijen bij een minder bemeste bovenlaag, een goede start en kans te geven.

Op de percelen aan het Wilgenpad in Marum en in Bombay Hoogemieden in Grootegast wil de stichting proberen de vegetatie te verbeteren en meer en zeldzamere plantensoorten een kans geven.

Het perceel aan de Matsloot is speciaal ingericht voor de weidevogels.

De stichting heeft verder van Staatsbosbeheer het beheer overgenomen van een aantal percelen; Mensumaweg/ Toberterpetten.

Het jaar 2015 was voor de Stichting De Dotterbloem het jaar dat terreinen Op de Lutjegast konden worden verworven. Voor dit terrein is een inrichtingsplan gemaakt.
Onderdeel van dit plan zijn het weer inrichten van een paar percelen als kopakkers. Verder wil de subsidiegever dat het terrein vrij toegankelijk blijft. Om dit te realiseren maaien vrijwilligers wekelijks een aantal paden en zijn er bruggetjes en dammetjes aangelegd om een leuke wandelroute te maken. Op enige percelen is bloemenzaad ingezaaid om meer biodiversiteit te creëren. Ook komt er zo de mogelijkheid om bijenkasten te plaatsen.

Er is voor alle percelen met een natuurdoelstelling een planteninventarisatie gerealiseerd.

Maar de activiteiten van de stichting gaan verder, zo is er met de gemeente Leek overeengekomen dat De Dotterbloem de niet-verkochte kavels op het Industrieterrein Leek in beheer kan nemen. Het betreft hier een 12 hectare Industriegrond die voorlopig een meer agrarische bestemming zal krijgen. De onkosten die gemaakt moeten worden, hopen we te kunnen dekken door de opbrengst van het gras.

De opzet is om leden van de anv Boer& Natuur Zwk en De EENDRACHT de mogelijkheid te bieden dit land te pachten.
Maar uitgangspunt is steeds dat de natuurdoelstellingen leidend zijn.