• wilgepad-2.JPG
  • wilgepad-4.JPG
  • wilgepad-1.JPG
  • wilgepad-3.JPG

wilgepadSinds de aankoop en herinrichting van het terrein aan het Wilgepad (ca. 3 ha) in 2010 is de natuurontwikkeling goed op gang gekomen. In 2013 heeft het IVN Leek tellingen verricht van de wilde planten op het terrein. In 2015 werden de percelen van het Wilgepad opnieuw geïnventariseerd.

De inventarisaties toonde aan dat in het gebied een gewenste moerasbiotoop tot ontwikkeling is gekomen. Enkele daarin opvallende planten zijn: dotterbloem, ratelaar, koekoeksbloem, gevlekte orchidee, waterkruiskruid en haarmos.

Knelpunt is het jaarlijks éénmaal maaien en afvoeren van het gewas. Dit is in 2015 als gevolg van de on-berijdbaarheid van het terrein niet gelukt. Dit laatste door de grote hoeveelheid neerslag vroeg in de herfst en een winter zonder strenge vorst